Van gas los. In welke gevallen vervalt de aansluitplicht op het gastransportnet?

Van gas los. In welke gevallen vervalt de aansluitplicht op het gastransportnet?



Op 1 juli 2018 treedt de Wet Voortgang energietransitie (afgekort Wet VET) deels in werking en aansluitend een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en treedt een nieuwe Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht in werking. Met deze wijziging van wetgeving en AMvB en een nieuwe Regeling komt de aansluitplicht op het gastransportnet voor nieuwbouw (voor kleinverbruikers) te vervallen. Daarop zijn wel uitzonderingen gemaakt. Voor nieuwe aansluitingen in gebieden, aangewezen door het college van B&W, waar een gastransportnet aanwezig is en zich een warmtenet of andere energie-infrastructuur bevindt of gaat bevinden, bestaat ook geen aansluitplicht. Deze uitzondering op de aansluitplicht bestond al voor warmtenetten, het verschil is dat nu het college van B&W dergelijke gebieden aanwijst voor een warmtenet of andere energie-infrastructuur. Gasloos bouwen is vanaf 1 juli 2018 de norm.

(meer…)

Excuuspanelen en BENG-eisen

Excuuspanelen en BENG-eisen

Onlangs beantwoordde de minister Kamervragen die werden gestel naar aanleiding van het bericht van RTLNieuws op 17 april 2018 waarin werd beschreven hoe bouwers met zogenoemde ‘excuuspanelen’ aan de EPC-norm voldoen (zie het bericht van Kajsa Ollongren op de website Omgevingsweb, “Beantwoording Kamervragen over de verduurzaming van woningen”, 14-05-2018). Met een zo minimaal mogelijke plaatsing van zonnepanelen wordt er voldaan aan de norm in het Bouwbesluit 2012. Gevraagd werd aan de minister of de minister voornemens is om in de bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012) specifieke eisen op te nemen over effectieve plaatsing van zonnepanelen, dus de wijze waarop zonnepanelen dienen te worden geplaatst. De minister houdt vast aan het uitgangspunt van de huidige EPC-norm en de BENG-eisen die nu worden ontwikkeld: de niveaus worden vastgesteld als doelmaatregel. Dat houdt in dat de niveaus worden vastgelegd in wetgeving en de wijze waarop die niveaus worden behaald aan private partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) wordt overgelaten.

BENG-eisen
In 2020 wordt de huidige EPC-norm vervangen door de zogenoemde BENG-eisen, ook BENG-indicatoren genoemd. Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw, geldt vanaf 1 januari 2020 dat aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen (Kamerstukken II 2017/18, 30196, nr. 562). Deze eisen vloeien voort uit de Europese Richtlijn voor gebouwen (EPBD) uit 2010.

De EPBD schrijft voor dat alle nieuwe en ingrijpende gerenoveerde bestaande gebouwen per 31 december 2020 bijna geen energie meer gebruiken. Voor gebouwen waarin overheidsdiensten zijn gehuisvest en waarvan de overheid eigenaar is geldt deze eis vanaf 31 december 2018. (Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG)

In Nederland worden de BENG-eisen al toegepast. Op deze wijze wordt proefondervindelijk en innovatief gewerkt met voorlopig vastgestelde BENG-eisen (die op een later moment wettelijk worden vastgelegd). De energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) worden vastgesteld aan de hand van 3 eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

De niveaus zijn voorlopig als volgt vastgesteld (zie de website van RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng/wettelijke-eisen-beng):

Gebouwfunctie 1- Energiebehoefte
kWh/m2.jr
2- Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
3 – Aandeel hernieuwbare energie %
Woningen en woongebouwen 25 25 50
Utiliteitsgebouwen 50 25 50
Onderwijsgebouwen 50 60 50
Gezondheidszorggebouwen 65 120 50

 

Met hernieuwbare energie wordt bijvoorbeeld bedoeld de opbrengst van energie afkomstig van:

  • een warmtepomp (verwarming/tapwater) minus benodigde fossiele energie,
  • zonnecollectoren, PV-panelen,
  • wind, waterkracht (mogelijk op gebiedsniveau),
  • inzet van biomassa.

Bepalingsmethode
Er wordt ook een bepalingsmethode ontwikkeld waarmee de vereiste niveaus kunnen worden berekend. Deze bepalingsmethode is echter nog niet beschikbaar. Wil men volgens de voorlopige BENG-indicatoren bouwen, dan kunnen deze worden bepaald aan de hand van (deel)resultaten van de EPC-berekening volgens NEN 7120. Er is een handreiking beschikbaar waarin de bepaling van de drie indicatoren is omschreven waarmee een berekening van de BENG-indicatoren kan worden uitgevoerd: “Handreiking BENG versie 2017”. Deze handreiking is geschreven in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kan worden gedownload van de website van RVO (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/10/Handreiking%20BENG.pdf). De handreiking is opgesteld voor de meest gangbare technieken en installatieconcepten.

Voor meer informatie over BENG, raadpleeg de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng